Wonen & Veiligheid

Trilokaal zet zich al jaren in voor betaalbare woningen voor iedereen, met nadruk op passende huisvestingen voor jongeren, starters en ouderen. We zien mogelijkheden voor uitbreiding van flexibele woningen juist voor jongeren en ouderen. Nieuwbouw moet energieneutraal zijn, wat de betaalbaarheid bevorderd.

Ook veiligheid is een belangrijk onderdeel van prettig wonen. Het aantal politieagenten/BOA’s moet weer op peil gebracht worden zodat er adequate handhaving kan plaatsvinden. Trilokaal wil samenwerking tussen buurtpreventieteams en ordehandhavers actief stimuleren.

Verkeer & Vervoer

Een veilig gevoel in het verkeer is voor Trilokaal een belangrijk onderdeel van prettig wonen in Teylingen. Dit willen wij bereiken door overzichtelijke verkeerssituaties en goede toegankelijkheid voor rollator- en rolstoelgebruikers te garanderen. Ook een fietser moet veilig overdag, ‘s-avonds en ‘s-nachts zijn weg kunnen vinden. Strenger handhaven is niet populair, maar belangrijk om onveilige situaties te voorkomen. 

Trilokaal zal erop toezien dat bij veranderingen aan belangrijke verkeerspunten de komende jaren niet alleen het economische motief, maar ook milieu en verkeersveiligheid worden meegenomen.

Duurzaamheid & Natuur

Trilokaal staat voor een duurzaam, toekomstbestendig Teylingen. Wij hebben hiervoor in de afgelopen jaren veel initiatieven genomen zoals met de Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen (DMT). We moeten nu aan de slag om de doelstelling van een energieneutrale gemeente in 2030 te bereiken. Denk hierbij aan het isoleren van oude huizen en betere lokale energieopwekking.

Trilokaal wil niet-bebouwde ruimte in de dorpskernen groen houden. Het kunnen recreëren in de natuur is voor het welzijn van de Teylingers zeer noodzakelijk.

Zorg & Werk

Trilokaal zet zich in voor de jeugdhulp die lijdt onder vele bezuinigingen. Wij willen een sociale kaart ontwikkelen die inwoners helpt hun weg te vinden in de lokale zorg. Daarnaast staan wij voor meer erkenning voor mantelzorgers. Wij zien hier een rol voor jongeren bij mantelzorg voor ouderen en chronisch zieken, als ondersteuning en leertraject. 

Trilokaal wil het economisch klimaat verbeteren door duidelijke en minimale regelgeving te ontwikkelen waardoor het voor bedrijven interessant is om zich in Teylingen te vestigen.

Sport & Onderwijs

Trilokaal stimuleert samenwerking tussen verenigingen in Teylingen. Hierdoor blijft de uitoefening van sport en hobby betaalbaar en kunnen verenigingen over de accommodatie beschikken die ze nodig hebben. We ondersteunen de diversiteit aan verenigingen en willen deze waar mogelijk uitbreiden. 

De gemeente heeft weinig invloed op de inhoud van het onderwijs. We vinden het wel van groot belang dat er goed onderwijs in de regio mogelijk is. Wij ondersteunen het aanbod van goede projecten over belangrijke maatschappelijke thema’s.

Volg ons op social media

F t i