Wonen & Veiligheid

Groei van het aantal goedkopere koopwoningen (o.a. voor starters) en sociale huurwoningen is voor het CDA  van groot belang. De huisvestiging van jongeren heeft ook prioriteit. Verder dient aandacht te worden gegeven aan de zelfstandige huisvesting van kwetsbare groepen.

Het CDA vindt dat criminaliteit en overlast aangepakt moeten worden. Onze doelstelling voor de periode 2018-2022 is een vermindering van het:

 • aantal woninginbraken met 30%
 • aantal fietsendiefstallen met 30%
 • aantal autodiefstallen en auto-inbraken met 50%.

Om dit te bereiken wil het CDA betere voorlichting, meer surveillance, cameratoezicht en het stimuleren van buurtgroepen op sociale media om de pakkans te vergroten.

Verkeer & Vervoer

Het CDA vindt dat de verkeersknelpunten, vooral in de spits, nu snel aangepakt moeten worden.

Om nog meer autoverkeer te voorkomen is het nodig dat in Voorhout het aantal treinen omhoog gaat naar vier treinen per uur in beide richtingen.

Het CDA is van mening dat de verkeersveiligheid in Teylingen moet verbeteren. Daarom stelt zij o.a. voor:
meer snelheid beperkende maatregelen te nemen, zeker in gebieden met woningen en scholen

 • de situatie in het winkelgebied van Sassenheim en de Herenstraat in Voorhout aan te pakken
 • vaart te maken met het realiseren van rollator- en rolstoelvriendelijke wegen en trottoirs.

Duurzaamheid & Natuur

Het CDA wil dat het tempo in de duurzaamheidsplannen omhoog gaat en daarom o.a.

 • particulier initiatief op het gebied van duurzame energie stimuleren, zoals lokale coöperaties
 • dat alle gemeentelijke en maatschappelijke gebouwen in 2030 energieneutraal zijn
 • dat nieuwe woningen en gebouwen energieneutraal en zonder gasaansluiting worden gebouwd
 • inzetten op een betere manier van afval inzamelen zodat bijna al het afval opnieuw gebruikt kan worden
 • het elektrisch rijden en het gebruik van fietsen en het openbaar vervoer stimuleren.

Het CDA wil dat de bescherming van bestaande natuurgebieden beter moet worden. Denk aan biodiversiteit, landschap, bijen, polders, weidevogels, bermenbeleid en bomen.

Zorg & Werk

Werkgelegenheid kan worden bevorderd door het aantrekken van bedrijven en kennisinstellingen.

Het CDA wil stapeling van eigen bijdragen in de zorg voorkomen door:

 • verlaging van de eigen bijdrage voor zorgvoorzieningen die via de Wmo moeten worden aangevraagd
 • de gemeente mensen met een zorgvraag actief cliëntenondersteuning aan te laten bieden

Het CDA vindt het belangrijk dat er in iedere kern minimaal één vervangende woonvorm is, zoals een verzorgingshuis.

Het CDA wil de contacten tussen ouderen en jongeren stimuleren door jongeren vrijwilligerswerk te laten doen.

Het CDA wil een logeerhuis (respijthuis) voor mensen met een grote zorgbehoefte, waardoor mantelzorgers op adem kunnen komen.

Sport & Onderwijs

Het CDA wil dat Teylingen een sportieve gemeente is waar genoeg goede sportaccommodaties zijn, voor zowel binnen- als buitensporten.

Het CDA wil een gezonde leefstijl bevorderen door sportparken en verenigingen te stimuleren om rookvrij te worden en alcoholgebruik te ontmoedigen.

Het CDA wil de komende raadsperiode meer aandacht voor kinderen en volwassen die minder geletterd zijn, waaronder statushouders

Het onderwijs in Teylingen moet aansluiten op de eisen van het bedrijfsleven in Teylingen en de regio.

Het CDA wil dat het onderwijs haar signaleringsfunctie ten opzichte van armoedeproblematiek en jeugdhulp meer inzet om ouders en kinderen door te verwijzen naar hulpinstanties.

Volg ons op social media

F t i